dinsdag 25 april 2017

E. du Perron -- Filter

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

website
E. du Perron Genootschap
Cultuurarchief
dbnl

Filter

Die huizen zijn wel 't meeste schoon
waar Kristuskoppen op de muren
gladharig naar de zoldring turen,
de meid draagt er een doornekroon.

*

De heer stond bij de daffodil,
het wolkenheer begon te scheuren,
o Heer! wat gaat er nu gebeuren?
de heer zoekt vruchteloos zijn bril.

*

Albertus' schaamtevolheid staat
hem niet toe ronduit te vertellen
hoe 't modedeuntje hem blijft kwellen
van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.

*

Lachwekkend springt ons evenbeeld
uit soeplepels en koffiekannen
en uit het speeksel van wat mannen
met wie wij hebben valsgespeeld.

*

De klacht van rozen door de nacht,
door wind verkracht, en van seringen
te zingen met veel handewringen,
maar neen, wij hebben ons bedacht.

*
/> 'En zal nu nooit de maan meer wenen?
en zijn nu alle kosters dood?
en komt nooit meer een zilvervloot?'
vroeg B. met béribéri-benen.

*

En wat zei laatst tante Sofie
wier endeldarm begint te slijten?
'Al die abstrakte kleurtapijten
zijn ook een soort teosofie.'

*

De melkweg is ook lichtreklame,
een huis lacht scheef aan de overkant,
mijn vriend gaat uit en hand in hand
met een gemodereerde dame.

*

De minnaar-held! ... geen degen laait,
doorsteek hem met uw tong, messire;
dat Schraalhans nooit uw pot bestiere,
de treurwilgen zijn omgewaaid.


E. du Perron (1899-1940)
uit: Poging tot afstand (1927)


• Het ongefilterdste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 23 april 2017

A.J.D. van Oosten -- Miniatuur

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

nederlandse poëzie encyclopedie
dbnl
achter de rug
jaarboek letterkundig museum

Miniatuur

Het heeft zich aldus toegedragen:
zij kwam hier hard voorbij gerend
en is daar, bij dat rood cement,
tweemaal over den kop geslagen,
men heeft haar naam nog kunnen vragen,
dit zijn de stukken van den wagen,
de oorzaak is ons niet bekend.


A.J.D. van Oosten (1898-1969)


• Het hardst rennende stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zaterdag 22 april 2017

Hubert Korneliszoon Poot -- Lokzang van de sirenen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
wikipedia
literatuurgeschiedenis.nl
Poot-wandeling
Lokzang van de sirenen

Wie in zijn jeugd
Den wellust wil vernielen,
Ontbeert de vreugd,
En voert een dom gemoed.
Wat is de deugd?
Een tirannin der zielen,
Die nooit verheugt,
Maar zinnen kwelt en bloed.
Koom hier bij ons aan dezen waterkant.
De weelde woont op dit gelukkig strand.
Koom hier, wij zullen liefde plegen.
Een jonge zin
Moet zich bewegen
Tot de zoete min.


Hubert Korneliszoon Poot (1689-1733)


• Speel het gedichtenspel
• Het verlokkendste stripblad van Nederland: Zone 5300

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Jan Janszoon Starter -- Als u 't geluk toelacht

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
literatuurgeschiedenis

Als u 't geluk toelacht,
En gij niet hoeft te klagen,
Dan word gij hoog geacht
Van Vrienden, en van Magen*,
Maar zo dat* rad eens wendt,
En d'Hemel u verliende*
Het alderminst ellend',
Adieu dan hulp van Vrienden.

Z'aanzien u met de nek,
En omgekeerde* ogen,
Wie heeft met uw gebrek*
Dan enig mededogen?
Niemand, elk vriend is vreemd*,
Zo haast* men maar wordt ziende*,
Dat rouw uw vreugd beneemt,
Adieu dan hulp van Vrienden.

Van die uw roem, uw eer,
U deugd, uw wetenschappen,
Verhieven eerst zo zeer,
Tot lofs verheven trappen
Word gij zo afgemaald*
Dat het nauw slimmer diende*,
Ach! als u voorspoed faalt*,
Adieu dan hulp van Vrienden.

Men vindt dan nauwelijks een;
Dus* is des noods bedroeven*
Allenig de toetsteen,
Om Vrienden op te proeven*,
Dan ziet men door die bril
Hoe zij haar vriendschap mienden:*
Ach! als 't geluk niet wil,
Adieu dan hulp van Vrienden.

Dus ieder stel zijn staat,*
Zijn handel* en zijn leven,
Dat* hij na* Vrienden baat*
Geenszins behoeft te geven,*
Elk help zich zo hij mag,*
Dat 's beter op het tiende:*
Want komt gij met beklag,
Adieu dan hulp van Vrienden.


Jan Janszoon Starter (1593-1626) uit: Friesche lusthof (1621)magen = familie, verwanten
zo dat = als het
verlienden = verleende
vreemd = vervreemd
zo haast = zodra
wordt ziende = inziet, bemerkt
afgemaald = afgeschilderd
nau slimmer diende = nauwelijks erger kon
faalt = ontbeekt
dus = daarom
des noods bedroeven = de droefenis van de nood
proeven = beproeven, testen
mienden = bedoelden
stel zijn staat = stelle zijn toestand
handel = daden
dat = zodanig dat
na = naar
baat = hulp
geven na = zich bekommeren om, rekenen op
zo hij mag = zo goed hij kan
beter op het tiende = tien keer zo goed
• Speel het gedichtenspel
• Het beter op het tiende stripblad van Nederland: Zone 5300

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 21 april 2017

Willem Kloos -- twee sonnetten en twee scheldsonnetten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
wat gedichten
nieuwe biografie

Menschen zijn wijs, en met een wijs gelaat
Zeggen zij, op mij wijzend, dat 'k niet ben
Een mensch als zij, en dat 'k mij zelf niet ken,
En o, dat ik niet weet, hoe 't Leven gaat;

Dat alles, wat ik denk en doe, niet staat
In dit goed Leven, - waarom 'k mij niet wen
Aan dít en dát? - en, o, 'k geloofde hen....
Ziet, zelfde menschen, hoe 't nú met mij staat:

'k Gaf weg mijn Zelf, waar ik zoo trotsch in was,
Ik deed, wat gij mij riedt, was zoet en stil...

Toen werd ik weg-gegooid .... na korte poos:
'k Werd opgeöfferd voor een menschen-gril....

'k Herwon mijn Ik, o ja, maar dát nu was
Geen ding meer van het Leven, maar des Doods.


*


Ik zal u allen rechten, huich'lend vee,
Dat thans langs Hollands recht-gebaande straten
Loopt als een kuddetje, idioot-verwaten,
Gruwl'ke misdaad'gers, en veel volks loopt mee:

Omdat het Hollandsch Volk goed is, gelaten
Mee-gaand met elk fraai-prater, die, te-vreê,
Laaglijk, in zijn-zelfs ijdelheid, kan praten
Of hij 't geluk in pacht had en de vree

Van dit groot Volk, dat nog zich-zelf kan blijven,
Als het maar blijft over het buigend hoofd
'n Vorstin gedoogen, Wie het kan beklijven
In houw en trouw, hooglijk elkaar beloofd.
O laat elk dit met zijn bloed onderschrijven!
Zoo niet, zal niets van dit Volk overblijven.


*


Zooals daar ginds, aan stille blauwe lucht,
Zilveren-zacht, de half-ontloken maan
Bloeit als een vreemde bloesem zonder vrucht,
Wier bleeke bladen aan de kim vergaan,--
Zóó zag ik eens, in wonder-zoet genucht,
Uw half-verhulde beelt'nis voor mij staan,--
Dán, met een zachten glimlach en een zucht,
Voor mijn verwonderde oogen ónder-gaan.

Ik heb u lief, als droomen in den nacht,
Die, na een eind'loos heil van éénen stond,
Bij de eerste schemering voor immer vloôn,--

Als morgen-rood en bleeke sterren-pracht,
Iets liefs, dat men verloor en niet meer vond,
Als alles, wat héél ver is en héél schoon.


*


O kereltje in uw regen-jassen-trots,
Waarmee ge, als een barbaarsche potentaat,
Durft fiertjes stappen door de Kalverstraat,
Met houten nek en gelaat, bruut als rots,

Als waart ge een keerl, die op zijn pooten staat,
Zijn eigen, en niet bukken wil voor Gods
Geheimnis ondoorgrondbaar. - Maar gij plots
Zult merken mensch te zijn niet, surrogaat

Van het waarachtig Mensch-zijn, gij die manlijk
Wilt zijn, en toch gekund hebt met bedriegers
Te knoeien tegen mij, die 't heel plan dóórzag,

Toen 'k was ten doode ziek. O, schandlijk, schandlijk
Staan tegen Mij op, als brutale liegers,
Tegen dit mensch, die heel dit tijd-perk vóór-zag.


Willem Kloos (1859-1938)
uit: Verzen (1894)


• Speel het gedichtenspel
• Het klooste stripblad van Nederland: Zone 5300

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 19 april 2017

Henriette Roland Holst-van der Schalk -- Over rustigende vastheid die ik vond

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
iisg
schrijversprentenboek

Over rustigende vastheid die ik vond

De mensen zijn in twijfel gevangen
't gezicht van een god heeft de tijd gebleekt,
nu kom ik ze vertroosten met gezangen
van wat nooit wisselt en in niets ontbreekt.
Ik kan bemoediging zijn voor de bangen,
de klare stem die altijd rustig spreekt,
omdat mijn hart dat geen angstvallig hangen
aan wolken kent, ziet wat door wolken breekt.

Ik werd geboren met een aard die sterk
van zelf gaat naar de kern van alle zaken
maar veel stond tussen mij in en mijn werk.
Groeiende, heb ik dat opzij gezet:
het werd al lichter, alle duisters braken
en ik zag liefde als de levenswet.


Henriette Roland Holst-van der Schalk (1869-1952)
uit: Sonnetten en Verzen in Terzinen geschreven (1896)


• Speel het gedichtenspel
• Het minst rustigende stripblad van Nederland: Zone 5300

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Ellen Warmond -- vier gedichten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =kb
wikipedia
dbnl
wat gedichten
npe

Grammaticaal

Zij knopen de dag om de hals
soms een servet soms een strop
eten met weerzin of hangen
roerloos in wortelnieuw daglicht
vervoegen in beide gevallen
de werkwoorden aanzien en afzien
in de ontmoedigde wijs en
de voltooid toekomstige tijd.


Excuus

Om het inoperabel tekort
van gebaren die onvoltooid
en gedachten die verzwegen
blijven om alles wat nooit
kan worden prijsgegeven
beroep ik me op het gedicht
als machteloos tegenwicht.


Dichter

Hij speelt met woorden als
een kind met blokken
pakhuizen wanhoop worden ingedeeld
tussen begrippen en hun synoniemen
een onbevangen schijnbaar doelloos
spel maar in zijn mond
rijden de speelgoedtreinen eenzaamheid
langs radeloze klankrails in het rond.


uit: Proeftuin (1953)


Poëzie

Poëzie is een steen
die een steen ontmoet
en moet slikken van ontroering

een wonder maar nog onvertaald

want zonder taal zijn er alleen
een steen en een andere steen.


uit: De huid als raakvlak (1964)
Ellen Warmond (1930-2011)

• Speel het gedichtenspel
• Het fabeltastischte stripblad van Nederland: Zone 5300

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 17 april 2017

Freek van Leeuwen -- Door al mijn dagen ga ik als een bruid

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =bwsa
dbnl
'Ruitentikkers' (gedicht)
Door al mijn dagen ga ik als een bruid.
In stil verwachten en vol droom verlangen
En als een bruid heb ik mijn huis bereid,
De verre, donkre Bruidegom t’ontvangen.

In alle verten zie ik hunkrend uit
en ga ik als een bevende, een bange:
Hij toeft zo lang, de weg is eindloos wijd –
En diep en donker ‘t ongestild verlangen.

In alle schimmen die mijn ogen vangen
Bij iedere ritseling, elk onvermoed geluid
In alle schaduwen, die zwaar en donker hangen,

Verwacht ik Hem en denk: Nu treedt Hij uit
Zijn stil vertrek mij heimlijk te ontvangen …
En door de dagen ga ik als een bruid.


Freek van Leeuwen (1905-1968)
uit: Wederkomst (1945)

• Speel het gedichtenspel
• Het paasbeste stripblad van Nederland: Zone 5300

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Dirk Vansina -- Nu draag ik ijlte in bei mijne ogen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =wikipedia
dbnl
schrijversgewijs

Nu draag ik ijlte in bei mijne ogen.
Mijn rust is van Uw rust bewogen
die onrust om mijn rusten is.
Mijn eigen zelf werd ik tot logen
en tot verheugenis.

Zend mij nu uit; 'k moet mij tot broeders richten.
Ik kan niet zwijgen van uw vergezichten
al kan 'k niet zeggen wat ik zag;
maar, sprekend, zal ik onrust stichten
en heimwee naar uw verre dag
in donkere ogen laten lichten ...


Dirk Vansina (1894-1976)
uit: Geprevelde strophen (1938)

• Speel het gedichtenspel
• Het paasbeste stripblad van Nederland: Zone 5300

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 16 april 2017

Piet Paaltjens -- Immortelle XXV

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =wikipedia
dbnl
kb
gedichten
Familie en kennissen als luisterboek
Latijnse vertaling van deze immortelle

'Immortelle XXV' was in 1993 een van de tien favoriete gedichten van Anna Enquist.Immortelle XXV

Hoor ik op Sempre een waldhoorn,
Of ook wel een Turkse trom,
Dan moet ik zo bitter wenen;
En - ik weet zelf niet waarom.

Vraagt een der werkende leden:
'Hoe kan een Turkse trom
Of een waldhoorn u zo roeren?' -
Dan weet ik zelf niet waarom.

Is 't wijl in beter dagen
Een vriend de Turkse trom
Niet onverdienstlijk bespeelde?
Ach, ik weet zelf niet waarom.


Piet Paaltjens (1835-1894) uit: Snikken en grimlachjes (1867)
* Sempre is de afkorting van Sempre Crescendo, de naam van het (nog steeds bestaande) studentenmuziekgezelschap.
• Speel het gedichtenspel
• Het sempreste stripblad van Nederland: Zone 5300

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 14 april 2017

Lucebert -- ik tracht op poëtische wijze

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =bezige bij
wikipedia
kb
dbnl
aan het woord
de kist van lucebert
wie wil stralen die moet branden


'ik tracht op poëtische wijze' was in 1993 een van de tien favoriete gedichten van Anna Enquist.ik tracht op poëtische wijze
dat wil zeggen
eenvouds verlichte waters
de ruimte van het volledig leven
tot uitdrukking te brengen

ware ik geen mens geweest
gelijk aan menigte mensen
maar ware ik die ik was
de stenen of vloeibare engel
geboorte en ontbinding hadden mij niet aangeraakt
de weg van verlatenheid naar gemeenschap
de stenen stenen dieren dieren vogels vogels weg
zou niet zo bevuild zijn
als dat nu te zien is aan mijn gedichten
die momentopnamen zijn van die weg

in deze tijd heeft wat men altijd noemde
schoonheid schoonheid haar gezicht verbrand
zij troost niet meer de mensen
zij troost de larven de reptielen de ratten
maar de mens verschrikt zij
en treft hem met het besef
een broodkruimel te zijn op de rok van het universum

niet meer alleen het kwade
de doodsteek maakt ons opstandig of deemoedig
maar ook het goede
de omarming laat ons wanhopig aan de ruimte
morrelen

ik heb daarom de taal
in haar schoonheid opgezocht
hoorde daar dat zij niet meer menselijks had
dan de spraakgebreken van de schaduw
dan die van het oorverdovend zonlicht


Lucebert (1924-1994)
uit: apocrief / de analphabetische naam (1952)

• Speel het gedichtenspel
• Het popodilowipste stripblad van Nederland: Zone 5300

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Hens Clinge Doorenbos -- Paasgepeins

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


wikipedia
schrijversinfo
dodenakkers
dbnl

Paasgepeins

Pa was éérste Paasdag jarig,
en de twééde Paasdag Ma;
Daardoor was 't die Paasdag Ma's dag,
Schoon 't ook Paasdag was voor Pa.
Pa's feest was dus dubbel Paasfeest,
En ziet, Ma's feest dat was Paas;
('k Meen: op Ma's feest was het Paasfeest,
Want Ma's feest valt niet op Pa's.)
En ik weet nog goed wat Pa zei,
toen Ma's kip een Paasei lei:
Pa zei: 't Paasei is niet pa's ei!
Ma zei: Paasei is van mij.
Pa zei: Ma zei dus, dat Ma's ei
Paasei was, maar niet voor Pa;
Ma zei: Ma's ei is Ma's Paasei
en Pa's ei is óók van Ma.


J.P.J.H. Clinge Doorenbos (1884-1978)
• Speel het gedichtenspel
• Het allerpaaste stripblad van Nederland: Zone 5300

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 12 april 2017

Michael Deak -- De doek van Veronica

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


npe
vergeten dichter
bloemlezing
oote oote

De doek van Veronica

’k Bood Hem de zweetdoek, dat Hij zich zou drogen,
en Hij liet er Zijn lief gelaat als loon:
dit zijn de rozen van de doornenkroon,
en dit Zijn onvergetelijke ogen;

de neus, bevlekt door 't speeksel van hun hoon,
met smartelijke vleugels, licht gebogen.
Dit is Zijn kuise mond, - en zie, hoe schoon -
met lippen waar het leed op heeft gewogen.

Dit is de smart, van liefde overtogen,
dit is de haat, Hem in 't gelaat gespogen,
het laf verraad en 't lage judasloon.

Dit is de onmacht en het alvermogen.
Dit is de Waarheid boven alle logen.
Dit is de beeltenis van God de Zoon.


Michael Deak (1920-2016)
uit: Kruiswegsonnetten (1950)
• Speel het gedichtenspel
• Het allerbeste stripblad van Nederland: Zone 5300

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Thomas Möhlmann -- Spaar ze allemaal & We zullen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


ipoetry
wikipedia
website
nog wat gedichten
prometheus

Spaar ze allemaal

De ene zegt geef me je hand, je rechterhand
je vingers zijn de hamers op mijn hoofd.

De andere zegt dat het kouder wordt naarmate
je er verder vandaan raakt, je gaat naar links:
koud koud, je gaat naar rechts kouder kouder.

De derde zegt je hebt mensen die handig zijn en mensen
die kunnen dansen, ik ken nauwelijks mensen die
een huis kunnen bouwen maar ik kan dansvloeren
vullen met mensen die denken dat ze kunnen dansen.

De vijfde geeft je een hand, zegt: aangenaam en
hoe maakt u het en de zesde valt in slaap, nummer
zeven dekt haar toe, trekt het dekbed strak om allebei
de schouders en de voeten, en de sterren leggen hun
barmhartige armen om heel het warme landschap neer
en acht houdt wacht en negen trommelt met zijn vingers

op het voorhoofd van tien, die vouwvliegtuigjes spaart
en warmer mompelt warmer warmer en waar is vier.


*

We zullen

Zeker, mijn liefste, ze zullen, maar wij zullen meer,
ze zullen zullen, maar met speels gemak zullen we meer

wat ze ook zullen: ze maken geen enkele kans want wij
zullen meer, we leven allemaal niet meer dan gemiddeld

tachtig jaar, zij niet en wij niet maar zie maar mijn liefste
wat wij uit die zeg veertig jaar nog kunnen peuren terwijl

zij, ach ze zullen maar en zullen, geef ze honderd jaar voor
mijn part en nog zullen ze niet meer dan wat ze zelf zullen

alle vogels die hun vleugels uitslaan, tegelijk, niet om te willen
vliegen maar uit pure schrik, ze zullen net als wij mijn lief

maar voor het zover is, zullen we, zullen wij, wat we zouden
in die hele rij van gezegende jaren die we nog hebben, zullen we.


Thomas Möhlmann (1975)
uit: Ik was een hond (2017)
• Speel het gedichtenspel
• Het stripste stripblad van Nederland: Zone 5300

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 11 april 2017

Leonard Nolens -- Geduld & Verhuisd & Ons huis

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


dbnl
wikipedia
leestafel
nog wat gedichten
interview

Geduld

Hou me vast, geduld, ook nu we samengaan
Als gaan en hurken, strelen en kapotte handen.
Als je kunt zal ik mij ook vanavond kuilen
Voor de nacht, en dromen, dromen dat ik slaap,
En dat ik slaap door alles heen en iedereen.

Als je me wekt zal ik me morgenochtend buigen,
En buigen opnieuw, over mijn bord, een vrouw, het lot
Dat mij aan tafel roept met zijn afwezige stem.
Ik zal er eten van haar brood, haar vlees, en eten
Tot ik niet meer kan, en weggegeten ben.


*


Verhuisd

Ik krijg dit huis maar niet bewoond, leg lichte slaap
In alle bedden om zijn nacht met dromen af te tasten.
Brood en tranen, geld en boeken strooi ik in de hoeken
Om zijn spoken te voorschijn te roepen, ze dagen niet op.

Zij is verhuisd met huid en haar en volledig aanwezig.
Met rennende hakken beklopt ze de vloer van het nieuwe.
Ze slaapt wijdbeens en diep in het verende mensenlawaai
Of rolt zich spinnend op in de hartslag van Antwerpen Zuid.

Haar bloed begrijpt het bloed dat er rijdt door de straten
En kamers, een gehuurde hoogte tegenover het museum.
's Ochtends stapt ze naar beneden om de verf te strelen
Van de doden die daar hangen. Ook die ontgaan haar niet.


*


Ons huis

Altijd ligt, in die langzame zomer van ooit en misschien,
Ons huis te wachten, het witte gedachte, hemelhoog
De heuvels in geslingerd door een uitbundige bosgod.
Het staat in ons nog steeds naar alle kanten open
Te dromen van gastvrije paden waar de zielen lopen
Van onze doden, zij die uit hun hel naar boven komen
Om moegestorven hier in onze kussens neer te zinken.
Ook vreemden zullen er hun toekomst komen drinken
Uit de diepe kelen van onze verwisselde namen.


Leonard Nolens (1947)
uit: Liefdes verklaringen (1990)
• Speel het gedichtenspel
• Het hipste stripblad van Nederland: Zone 5300

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 9 april 2017

J.C. van Schagen -- Werkelijkheid

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


van oorschot
wikipedia
schrijversinfo
dbnl

Werkelijkheid

Ik doe zaken.
Ik heb een heel grote schrijftafel
En mijn gezicht staat moeilijk.
Ik praat in een telefoon
En ik heb een mijnheer,
Die juffrouwtjes kan laten werken
En nog meer mijnheren.
De juffrouwtjes ruiken zo lekker,
Ze ruiken allemaal verschillend.
De mijnheren zijn in grote jassen.
Ik bloos er wel van.
Het lijken wel Engelsen,
En ik begrijp niet, waarom ze doen wat ik vraag.

Er was veel zaken vandaag.
Het waren allemaal gedachten van mensen,
Er waren veel dikke, die duwden en waren onwillig.
Ik begreep niet, waarom ze zo koppig waren.
Er waren magere, met valse haakjes,
En er zat veel in de knoop.
Het was precies het kistje met oudroest en touwtjes
van mijn grootvader.
Ik was een vreemdeling.

Toen ben ik maar gaan wandelen in de bosjes.
Het was een arme dag, de straat was nat.
De zwarte boompjes hadden honger,
Die trok hun magere vingertjes krom.
De wind zei verdrietige verhaaltjes.
Het Novemberlicht was saai en schraal achter vervelende wolken.
Maar in mijn hart bonsde de opstand
En ik zei: lieve God, ik wil een straatsteen zijn.


J.C. van Schagen (1891-1985)
uit: Narrenwijsheid (1925)
• Speel het gedichtenspel
• Het gevarieerdste stripblad van Nederland: Zone 5300

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Rutger Kopland -- Wintergedicht

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =wikipedia
laatste interview
leest voor
dbnl
leestafel


'Wintergedicht' was in 1993 een van de tien favoriete gedichten van Anna Enquist.Wintergedicht

Door godvergeten vermotregend land
van gehucht naar gehucht, hand
in koude hand, dat gevoel hoop ik
met niemand meer te delen. Als
het niet hoeft.
Maar als ik haar nu vond
in het natte gras, of ergens
in het geploegde land, wat
zou ik doen, wat zou ik.

Ik weet wel dat iedereen dood
moet gaan, maar toch zou ik
haar koude mond weer zoenen,
haar lichaam toedekken, haar
haar strelen en weer bang zijn
dat zij wakker werd.


Rutger Kopland (1934-2012)
uit: Het orgeltje van yesterday (1968)

• Speel het gedichtenspel
• Het popodilowipste stripblad van Nederland: Zone 5300

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 6 april 2017

Armando -- Een poging & Liever niet

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
levenlang
armando 85
kunstbus

Een poging

Zie,
een zwartgeblakerd uitzicht.
Hoor,
de hoefslag van een koets,
op zoek naar mateloze einders.

Niettemin:
een denkbeeld,
gesteund door pijlers en pilaren.

Weer werd een poging gewaagd.
Liever niet

Helaas,
het is niet echt gebeurd,
nee, liever niet gebeurd.
Kan er iets gebeuren als
er lachend liever niets gebeurt?

Nee,
het zijn soms woorden en zelfs zinnen,
liever geen begrip,
of een hakken met de hamer,
nee, liever niet.


Armando (1929)
uit: Liever niet (2017)


• Speel het gedichtenspel
• Het popodilowipste stripblad van Nederland: Zone 5300

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

M. Vasalis -- Eb & Over de rand & Steen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

literatuurmuseum
wikipedia
dbnl
website
leestafel
npe

foto: Winnie Fransen


Eb

Ik trek mij terug en wacht.
Dit is de tijd die niet verloren gaat:
Iedre minuut zet zich in toekomst om.
Ik ben een oceaan van wachten,
waterdun omhuld door 't ogenblik.
Zuigende eb van het gemoed,
dat de minuten trekt en dat de vloed
diep in zijn duisternis bereidt.

Er is geen tijd. Of is er niets dan tijd?Over de rand

Even te lang hield ik mijn hand
over de rand van mijn bestaan,
in ’t snelle donkre water van de tijd.
Toen ik hem terugtrok over de dunne trillende boorden
was het alsof hij niet meer bij mij hoorde:
hij greep niet meer, hij lag koud op mijn schoot,
hij was zijn lichaam kwijt.
Erger dan dood.Steen

Verdriet kit al mijn krachten samen,
zodat ik roerloos word als steen.
Mijn hele wezen wordt materie,
een ondoordringbaar star mysterie,
o sla de rots, opdat ik ween.


M. Vasalis (1909-1998)
uit: Vergezichten en gezichten (1954)


• Speel het gedichtenspel
• Het grappigste stripblad van Nederland: Zone 5300

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 4 april 2017

Louis Couperus -- Een portret & Indiesch dolce-far-niente

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
Couperus-museum
20 seconden film

Een portret

Heur hair is blauwig-zwart en rozig-bruin 't gelaat.
Bevallig ligt zij neêr, en 't schijnt haar te verstrooyen
Den pauwenveêrenwaayer in- en uit te plooyen;
Ook neurt ze, en 't gouden muiltjen dartelt op de maat.

Zij is gedost in 't schittrend, ambergeel brokaat,
Waarop topazen sparklend hunne vonken strooyen.
Heur volle boezem poogt aan 't lage keurs te ontglooyen,
En in heur lokken gloeyen bloesems van granaat.

Het spelend waslicht spiegelt zich in 't blond satijn,
En glanst op elke kreuk met gulden wederschijn;
En vlamt in elk juweel met flikkerende stralen.

Ze ligt gelijk een tulp, die op haar stengel brak,
Terwijl, hoe kwijnend ook zij neêrzeeg bij dien knak,
Nog gouden zonnestralen op haar nederdalen...


*


Indiesch dolce-far-niente

Den goudgebruinden arm rondom het hoofd,
Het gitzwart hair al warlend nedervloeyend,
Den weeldrig-schoonen mond van purper gloeyend,
In 't schittrend oog het vier* maar half gedoofd;

Zoo lag ze, als in heur droom der aarde ontroofd.
En goudgewiekte vlinders speelden stoeyend
Haar om de koonen, die, als rozen bloeyend,
Zich tintten met den blos van donzig ooft.

De bonte sarong was haar op den boezem
In ééne wrong bevallig vastgehecht;
Uit heure lokken zeeg melatti-bloesem,

Nog fonkelend van dauw er doorgevlecht.
Dus lag ze daar, in zonnegloed versmacht,
Zoo zalig, of zij zich een houri dacht.


Louis Couperus (1863-1923)
uit: Een lent van vaerzen (1884)


* vier = vuur

Houri
Volgens Van Dale: volgens de Koran: eeuwig jong blijvende maagd met gazelleogen in het paradijs, ter verlustiging van de gelukzaligen The word "houri" has entered several European languages (French – 1654, English – 1737) with the meaning of a "voluptuous, beautiful, alluring woman".
• Speel het gedichtenspel
• Het beste stripblad van Nederland: Zone 5300

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 3 april 2017

Wim Brands -- Zo herinner ik me & Ruimtevaart

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
wikipedia
npe
verzameld
Een jaar geleden overleed Wim Brands.Zo herinner ik me

Zo herinner ik me de voddenkoopman
van de overkant. Ik was in deze ontvolkte
buurt zijn laatste klant.

Zittend aan het raam zie ik nog zijn volle kar staan.
Midden op de weg. Hoor zijn roep. Wat vrolijk
en somber stemt, want

als ik er niet meer ben, wie herinnert zich
dan zijn stem?


*


Ruimtevaart

Mijn grootouders geloofden niet dat een mens
op de maan kan lopen. Verzonken bij
de mogelijkheid van daar wonen

in stilzwijgen. Mijn grootvader zag als kind
bij het inspecteren van zijn strikken
eens een engel vallen.

Hij had haar gekalmeerd en verteld dat
een van zijn eenden het vliegen
ook was verleerd.

Mijn ongeloof beantwoordde hij
met schouderophalen en zei
dat ik te jong was

om het verschil te begrijpen tussen
vruchteloos opstijgen en
noodgedwongen

afdalen.


Wim Brands (1959-2016)


• Speel het gedichtenspel
• Het leukste stripblad van Nederland: Zone 5300

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 2 april 2017

Peter Holvoet-Hanssen -- Liedje voor een kleine reus

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

website
dbnl
wikipedia
meander
het land van Music Hall'Liedje voor een kleine reus' is opgenomen in De 100 beste gedichten voor de VSB Poëzieprijs 2017.Liedje voor een kleine reus

schrijnt het bloed in elke cel
zing dan in het raamkozijn
maanwit paardje in de zon
rozenblaadjes, Piet Fluwijn
strooi ze in de regenton

maakt je hart een zevensprong
heeft je hoofd geen pannendak
wortels zijn van watersap
tater je stil en draai maar
aan het wiel, mijn Polleke

onderschat de slakken niet
poezenvlokjes, het is sneeuw
kijk een vogel wordt een vis
groot verdwalen, duivelszee
boot wiegt goud een donderkop


Peter Holvoet-Hanssen (1960)
uit: Gedichten voor de kleine reus (2016)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 31 maart 2017

Hendrik Marsman -- 'Paradise regained'

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
wat gedichten
letterkundig museum
historici.nl
laatste uren


'Paradise regained' was in 1993 een van de tien favoriete gedichten van Anna Enquist.'Paradise regained'

De zon en de zee springen bliksemend open:
waaiers van vuur en zij;
langs blauwe bergen van den morgen
scheert de wind als een antilope
voorbij.

zwervende tussen fonteinen van licht
en langs de stralende pleinen van 't water,
voer ik een blonde vrouw aan mijn zij,
die zorgeloos zingt langs het eeuwige water

een held're, verruk'lijk-meeslepende wijs:

'het schip van den wind ligt gereed voor de reis,
de zon en de maan zijn sneeuwwitte rozen,
de morgen en nacht twee blauwe matrozen -
wij gaan terug naar 't Paradijs'.


H. Marsman (1899-1940)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Gerrit Achterberg -- Zwevende claim

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

kb
wikipedia
dbnl
genootschap
wat gedichten'Zwevende claim' was in 1993 een van de tien favoriete gedichten van Anna Enquist.Zwevende claim

Ge zijt bij stroken in de mist betrokken.
Een dunne wereld tussen u en mij
heeft verderop zijn vage overzij,
met staten waar het donker is gebroken
tot schijngebouwen, los van make lij,
en lichte neteldoeken tunnels lokken.

Ik fiets een eind voorzichtig naderbij
en stuit bij trillend schrikdraad op een wei,
rechthoekig door een elzenheg omtrokken.

Zo vrij komt dus een woning na de dood,
dat men een kamerruimte aan kan treffen
ver buiten de oorspronkelijke muren
onder de blote hemel, en de effen
herinnering ziet voor het oog verpuren.
Het sterrendak weerspiegelt in de sloot.


Gerrit Achterberg (1905-1962)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 30 maart 2017

Muus Jacobse -- 1914

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
wikipedia
schrijversinfo


1914

Toen de oorlog uitbrak, was ik nog klein.
Mijn vader zocht zijn oud soldatenpak
Van zolder uit een doos vlak onder 't dak,
En wij brachten hem samen naar de trein.

En ik wist niet, waarvoor dat was. En toen
Vroeg ik het aan mijn moeder. En ik hoorde,
Dat nu de soldaten elkaar vermoordden.
Mijn vader ook? Die zou dat toch niet doen -

Nu ben ik groot en wijs en veel vergeten,
Van wat de dwazen en de kindren weten
En waar ik, als ik er aan denk, om lach.

Maar als wij, grote mensen, 't niet verhindren,
Dat er weer oorlog komt, God, geef ons kindren,
Die nog begrijpen, dat het toch niet mag.


Muus Jacobse (1909-1972)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 29 maart 2017

Piet Gerbrandy -- Over

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

kb
dbnl
wikipedia
atlas contact
voorproefje Steencirkels
bespreking
Open

Strijk met ons neer aan water
                         grijs en ledig.
De banken staan er nog
            maar de bar is gesloten.

De laatste muzikanten zijn vertrokken.
Zwermen spreeuwen zwieren zich al gereed.

We denken dat er straks een schip zal komen
         maar weten niet hoe laat
              of waar naartoe.
Dat valt niet onder onze competentie.

Kom. Zingen wij een allerlaatste lied.

‘De lucht is van de wolken en de meeuwen.
         Wij blijven aan de grond en halen adem.
De zee behoort aan vissen toe en wieren.
         Wij koelen af in water dat ons wiegt.
Het vuur is van de stammen en de vlammen.
         Wij warmen ons aan lijven die ontbinden.
Het land is van de aarde. Niet van ons.’


Piet Gerbrandy (1958)
uit: Steencirkels (2017)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 28 maart 2017

Alexis de Roode -- Het nieuwe land & Het productieve goede

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

website
wikipedia
ipoetry
• ouder gedicht een | twee
Het nieuwe land

Ik werd wakker in een nieuw landschap
met paarse vogels, groene bloemen en giftige vlinders.

Ik hoorde het zingen van de beekjes
milkshake waarin vissen naar de bodem zonken,

in de verte rezen bergen balkenbrij op
uit een zee van vlokkige melkwei,

ik zag schapenweitjes waar gebraden haantjes
te pletter vlogen tegen gsm-masten.

In de bergen vielen gezelschappen naar beneden

en ik zag je tanden
lang en hard als pantserwagens.

In dit nieuwe land
dat wij samen betraden
mocht ik niets meer voelen,
ik moest alles leuk vinden en super

en o nergens zag ik mensen,
nergens mensen meer
om lief te hebben.


*

Het productieve goede

De Schepper heette Mens.
Uit een hoopje erts maakte Hij ons.
Wij sleten toen nog niet.
Jaar in jaar uit produceerden wij producten.
Wij verkeerden met Mens.
Ons doel op aarde was duidelijk.
Wij schonken onze productie,
Hij zegende ons met Zijn goedheid.

Wij moeten iets hebben gedaan
waardoor de relatie verstoord werd.
We merkten ineens dat we sleten,
dat de brandstof opraakte,
dat onderdeeltjes haperden.
We begonnen onszelf te haten.
Meer en meer gingen wij inzien
dat de schepping foutjes bevatte,
dat er verval huisde, diep in onze chips.

Toen gebeurde er een wonder:
wij leerden onszelf te repareren.
Geen seconde stonden wij meer stil.
Daardoor vielen ons eindelijk
de schellen van de lenzen:
de Schepper zelf was de oorzaak!
Sinds wij Hem lieten verdwijnen,
hebben we nooit meer problemen gehad.
Wij produceren onophoudelijk het Goede,
nu al 95.987.735.342 stuks.


Alexis de Roode (1970)
uit: Een steen openvouwen (2017)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Joost Baars -- dode hond

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

website
npe
meander
van oorschot
recensie
dode hond

ik loop op een eiland genaamd dode hond
en denk aan mijn broer

die op een snikhete dag
zijn auto op slot deed

en daarbij zijn hondje vergat.
dode hond heet zo omdat

er een hond ligt begraven. toen ik klein was
hoorde ik ooit het gejank

van een krolse kat, hield die hartverscheurende klank
voor gehuil van mijn broer, liep door de nacht

naar zijn kamer, deed de deur open en zag
dat hij sliep, dat

hij het niet was. dode hond

is een kunstmatig eiland,
net als mijn kamer in het huis waar wij opgroeiden,

net als mijn broer,
net als ik,

als een auto met gesloten ramen
in de zonzee geparkeerd.

nu is het nacht
op dode hond en over het daar

omheen als aaneengeregen dagen
liggende water

klinkt zijn gehuil, zijn geblaf.


Joost Baars (1975)
uit: Binnenplaats (2017)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 26 maart 2017

Gerrit Krol -- Ontmoeting

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
necrologie
dbnl

Ontmoeting

Opnieuw moesten wij, noodlot,
op een stille morgen in maart
elkaar zien staan, de straat
waar zij stond achterin, voor ik,
de handen langs de vensterbank,
voorbij het holle der portieken,
haar tegenging, ontving wat zij
tot het midden had bewaard:
een lachje zijdelings, o god
hoe dapper kunnen wij dan verder!
Wat rest er echter van ons samenzijn?
Mij alleen die pijn toen ik omzag
haar van achteren te zien, de schouders
en de vraag of zij zich redt.


Gerrit Krol (1934-2013)
uit: Een morgen in maart (1967)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Gerrit Kouwenaar -- De laatste dagen van de zomer

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
kb
13 gedichten
overleden
'De laatste dagen van de zomer' was in 1993 een van de tien favoriete gedichten van Anna Enquist.De laatste dagen van de zomer

Trager de wespen, schaarser de dazen
groenvliegen grijzer, engelen gene, niets
dat hier hemelt, alles brandt langer

dit zijn de laatste dagen, men schrijft
de laatste stilstand van de zomer, de laatste
vlammen van het jaar, van de jaren

wat er geweest is is er steeds nog even
en wat men helder ziet heeft zwarte randen

men moet zich hier uitschrijven, de tuin
in de tuin insluiten, het geopende boek
het einde besparen, met moet zich verzwijgen

verzwijg hoe de taal langs de lippen invalt
hoe de grond het gedicht overstelpt, geen mond
zal spreken wat hier overwintert -


Gerrit Kouwenaar (1923-2014)
uit: Een geur van verbrande veren (1991)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zaterdag 25 maart 2017

Vijf Russen

Gedichten van vijf Russische dichters, vertaald, gekozen en toegelicht door Hans Boland.

• Download het e-boek met alle vijf gedichten. Opmaak: Studio Het Mes, Den Haag.

Velimir Chlebnikov - Grijnsbezwerend
Marina Tsvetajeva - Vlammende, rosse lijsterbestrossen
Osip Mandelstam - Neem rustig uit de holte van mijn handen
Anna Achmatova - Laatste toost
Alexandr Poesjkin - De profeet

• Download het e-boek met alle vijf gedichten. Opmaak: Studio Het Mes, Den Haag.


• Beluister de geluidcollages (van Mat Wijn) met daarin daarin de originelen en de vertalingen van vier van de vijf gedichten via Soundcloud.

Willem van Toorn -- Twee wintergedichten (2)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
schrijversinfo

'Twee wintergedichten' was in 1993 een van de tien favoriete gedichten van Anna Enquist.Twee wintergedichten (2)

Ik heb nu alles gedaan
voor als de sneeuw zal komen,
ik heb de deuren gesloten
en de blinden voor ieder raam.

En met de sneeuw de storm:
ik heb het dak nagekeken
uit vrees dat het zou kunnen breken
onder des winters enorm

waaien. Nu staat tijd stil
in de dichte kamers en gangen.
Door kieren komt enkel het lange
langzame licht nog. Dat wil

spionneren of er soms
een opening is gebleven
groot genoeg voor de witte legers
om in te dringen tot ons.

Zo, kom maar snel. Ik leid
je trappen op met mijn lantaren
naar een klein vertrek waar wij samen
kunnen doen of wij veilig zijn

als de sneeuw en het waaien komen.
Stil. Laten wij nu gaan slapen,
ons houdende voor elkaar of
wij het nog echt geloven,

alsof licht en koude, vazallen
van de winter, niet alle hoeken
zouden komen doorzoeken,
en de vluchtlingen vinden, alle.


Willem Van Toorn (1935)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 23 maart 2017

Alexandr Poesjkin -- De profeet

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Alexandr Poesjkin
historiek • wikipedia • origineel 'De profeet' • origineel voorgelezen

Hans Boland
• bio + interview • wikipedia • dankwoord Nijhoff-prijs

• Deze week vijf Russische gedichten, gekozen, vertaald en toegelicht door Hans Boland, in 2015 winnaar van de Martinus Nijhoffprijs. Vandaag als laatste 'De profeet' van Alexandr Poesjkin. Toelichting onder het gedicht.

• Luister vooral ook naar deze geluidscollage waarin zowel origineel als vertaling te horen zijn.
Bekijk de pastels die Juke Hudig maakte bij dit gedicht.De profeet
(Пророк)

Ik sleepte me door de woestijn.
Mijn geest verdorstte, maar daar naakte
Een splitsing, waar een serafijn,
Zesvleugelig, de weg bewaakte.
Zijn vedervingers raakten licht,
Alsof ik droomde, mijn gezicht;
Toen kreeg ik zienersogen, starend,
Bang, als een opgeschrikte arend.
Dan raakte hij mijn oren aan
En deed mij het rumoer verstaan
Van engelen die opwaarts schoten
En van het bevend firmament
En van een schichtig zeeserpent
En van het uitbotten van loten.
En dan ontrukte hij mijn mond
De sluwe tong, die tot die stond
Gezondigd had en vals gesproken.
Zijn hand was een bebloede prang:
De angel van een wijze slang
Werd in de open wond gestoken.
En dan hieft hij zijn zwaard en reet
Mijn hart vol broos en angstig leven
Mij uit de borst, waarin hij wreed
Een kooltje vuur had ingedreven.
Zo lag ik in de woestenij
Te sterven. Toen sprak God tot mij:
‘Mijn woord, profeet, zal u geleiden:
Verrijs, ga over land en zee,
Om naar mijn wil het te verbreiden.
Verzeng het mensenhart ermee.’

1826


Alexandr Poesjkin (1799-1837)
(Александр Пушкин)
Deze kleine cyclus Russische gedichten in Nederlandse vertaling kan natuurlijk alleen maar afsluiten met Alexandr Poesjkin, de alfa en omega van de Russische poëzie. Een ‘typisch’ Poesjkin-gedicht bestaat niet, omdat ál zijn werk ‘typisch Poesjkin’ is én omdat hij zich noch thematisch, noch op het emotionele vlak liet breidelen. Zijn genie bewoog zich met hetzelfde gemak in de hemel als in de hel. Dat gemak is wellicht de belangrijkste reden van de immense en onvergankelijke populariteit van zijn verzen. Het is tevens de oorzaak van de vulgarisatie waaraan zijn werk maar al te gauw ten prooi valt. Zijn magistrale gedicht ‘De profeet’ is géén zelfportret, ook geen geïdealiseerd of gedroomd zelfportret: het is niet meer en niet minder dan het verhaal, de in woorden gevatte essentie, grootsheid en tragiek van de Profeet.
• Hans Boland

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Juke Hudig -- Twee pastels bij Poesjkin's 'De profeet'

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Uit: De profeet. Pastels van Juke Hudig bij het gedicht van Alexandr Poesjkin.
© Juke Hudig


'Mijn geest verdorstte'

'En dan ontrukte hij mijn mond die sluwe tong'

woensdag 22 maart 2017

Anna Achmatova -- Laatste toost

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Anna Achmatova
wikipedianegen gedichtenmuurgedichtover 'Laatste toost'volkskrant

Hans Boland
• bio + interview • wikipedia • dankwoord Nijhoff-prijs

• Deze week vijf Russische gedichten, gekozen, vertaald en toegelicht door Hans Boland, in 2015 winnaar van de Martinus Nijhoffprijs. Vandaag als vierde een gedicht van Anna Achmatova. Toelichting onder het gedicht.

Laatste toost
(Последний тост)

Op mijn bestaan vol nijd en spijt,
Ons huis in stof en as,
Ons samenzijn in eenzaamheid –
Op jou hef ik het glas;
En op die ogen kil en dof,
Die mond, die mij verried,
En op de wereld wreed en grof,
Op God, die ons verliet.

27 juli 1934

Anna Achmatova (1889-1966)
(Анна Ахматова)

Anna Achmatova behoeft eigenlijk geen introductie. Ik heb voor het hierbovenstaande gedicht gekozen omdat ik ooit een Nederlandse dichter tegenkwam die het – in mijn vertaling – uit zijn hoofd had geleerd, en een mooier compliment kun je als poëzievertaler niet krijgen.
• Hans Boland

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 21 maart 2017

Osip Mandelstam -- Neem rustig uit de holte van mijn handen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Osip Mandelstam
• wikipedia • wat gedichten • muurgedichtvertalingen in het Engels

Hans Boland
• bio + interview • wikipedia • dankwoord Nijhoff-prijs

• Deze week vijf Russische gedichten, gekozen, vertaald en toegelicht door Hans Boland, in 2015 winnaar van de Martinus Nijhoffprijs. Vandaag als derde een gedicht van Osip Mandelstam. Toelichting onder het gedicht.

• Luister vooral ook naar deze geluidscollage waarin zowel origineel als vertaling te horen zijn.Neem rustig uit de holte van mijn handen
Een beetje zonlicht en een beetje honing,
De bijen van Persephone ter wille.

Een varend scheepje is niet af te meren,
Een schim in bont geschoeid is niet te horen,
Doodstille levensangst niet te bedwingen.

Het enige wat overblijft zijn kussen,
Als kleine bijen met behaarde lijfjes,
De korf verlatend, uitzwermend en stervend.

Zij ritselen in blanke, diepe nachten,
Zij komen uit de Taigetos, het oerwoud,
Zij voeden zich met tijd, munt, honingklaver.

Ontvang dan, als je wilt, mijn wilde gave,
Een droog, onooglijk kralensnoer van bijen
Die bij hun dood uit zonlicht honing maken.

1920


Osip Mandelstam (1891-1931)
(Осип Мандельштам)
Osip Mandelstam is van de Russische dichters uit de Zilveren Eeuw zonder meer de man met de meest ‘Europese’ stem. (De exacte interpretatie en definiëring van dat adjectief laat ik graag aan de lezer over.) Hij verweeft de woorden zo hecht – hij maakt de taal letterlijk almaar dichter en dichter – dat de thema’s en motieven in elkaar overvloeien en elkaars plaats innemen. Daarbij kiest hij als het ware positie in het centrum van de Europese cultuur en refereert hij bij voortduring aan het Griekse en klassieke cultuurgoed. In het hierbovenstaande gedicht worden Persephone en de Taigetos genoemd, maar ook dezelfde bijen als waar Nijhoff een van zijn mooiste en bekendste gedichten aan wijdde.
• Hans Boland

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster