dinsdag 25 april 2017

J.J. van Geuns -- De dichter en de dood

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
gedicht
levensbericht
\

De dichter en de dood
Kwatrijnen

Een Perzisch dichter zag de Dood verschijnen.
"Wat doet gij daar?" sprak deze. "Ik maak kwatrijnen."
"Die zoveel verzen schreeft door 's Levens gunst,
schrijf gij de laatste", klonk het, "door de mijne."

De dichter liet dat woord zich niet herhalen,
Maar daar hij dichten moest ten laatsten male
Was 't zóveel dat hem nog om woorden vroeg:
Hij kon die dag het einde moeilijk halen!

Maar toen hij na twee dagen en twee nachten
Aan 't einde was van dichten en gedachten,
Lag, waar de Dood gestaan had, een papier:
"'k Ben weg gegaan: ik kon niet langer wachten!"


J.J. van Geuns (1893-1959)


• Het fijnste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

E. du Perron -- Filter

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

website
E. du Perron Genootschap
Cultuurarchief
dbnl

Filter

Die huizen zijn wel 't meeste schoon
waar Kristuskoppen op de muren
gladharig naar de zoldring turen,
de meid draagt er een doornekroon.

*

De heer stond bij de daffodil,
het wolkenheer begon te scheuren,
o Heer! wat gaat er nu gebeuren?
de heer zoekt vruchteloos zijn bril.

*

Albertus' schaamtevolheid staat
hem niet toe ronduit te vertellen
hoe 't modedeuntje hem blijft kwellen
van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.

*

Lachwekkend springt ons evenbeeld
uit soeplepels en koffiekannen
en uit het speeksel van wat mannen
met wie wij hebben valsgespeeld.

*

De klacht van rozen door de nacht,
door wind verkracht, en van seringen
te zingen met veel handewringen,
maar neen, wij hebben ons bedacht.

*

'En zal nu nooit de maan meer wenen?
en zijn nu alle kosters dood?
en komt nooit meer een zilvervloot?'
vroeg B. met béribéri-benen.

*

En wat zei laatst tante Sofie
wier endeldarm begint te slijten?
'Al die abstrakte kleurtapijten
zijn ook een soort teosofie.'

*

De melkweg is ook lichtreklame,
een huis lacht scheef aan de overkant,
mijn vriend gaat uit en hand in hand
met een gemodereerde dame.

*

De minnaar-held! ... geen degen laait,
doorsteek hem met uw tong, messire;
dat Schraalhans nooit uw pot bestiere,
de treurwilgen zijn omgewaaid.


E. du Perron (1899-1940)
uit: Poging tot afstand (1927)


• Het ongefilterdste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 23 april 2017

A.J.D. van Oosten -- Miniatuur

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

nederlandse poëzie encyclopedie
dbnl
achter de rug
jaarboek letterkundig museum

Miniatuur

Het heeft zich aldus toegedragen:
zij kwam hier hard voorbij gerend
en is daar, bij dat rood cement,
tweemaal over den kop geslagen,
men heeft haar naam nog kunnen vragen,
dit zijn de stukken van den wagen,
de oorzaak is ons niet bekend.


A.J.D. van Oosten (1898-1969)


• Het hardst rennende stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zaterdag 22 april 2017

Hubert Korneliszoon Poot -- Lokzang van de sirenen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
wikipedia
literatuurgeschiedenis.nl
Poot-wandeling
Lokzang van de sirenen

Wie in zijn jeugd
Den wellust wil vernielen,
Ontbeert de vreugd,
En voert een dom gemoed.
Wat is de deugd?
Een tirannin der zielen,
Die nooit verheugt,
Maar zinnen kwelt en bloed.
Koom hier bij ons aan dezen waterkant.
De weelde woont op dit gelukkig strand.
Koom hier, wij zullen liefde plegen.
Een jonge zin
Moet zich bewegen
Tot de zoete min.


Hubert Korneliszoon Poot (1689-1733)


• Speel het gedichtenspel
• Het verlokkendste stripblad van Nederland: Zone 5300

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Jan Janszoon Starter -- Als u 't geluk toelacht

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
literatuurgeschiedenis

Als u 't geluk toelacht,
En gij niet hoeft te klagen,
Dan word gij hoog geacht
Van Vrienden, en van Magen*,
Maar zo dat* rad eens wendt,
En d'Hemel u verliende*
Het alderminst ellend',
Adieu dan hulp van Vrienden.

Z'aanzien u met de nek,
En omgekeerde* ogen,
Wie heeft met uw gebrek*
Dan enig mededogen?
Niemand, elk vriend is vreemd*,
Zo haast* men maar wordt ziende*,
Dat rouw uw vreugd beneemt,
Adieu dan hulp van Vrienden.

Van die uw roem, uw eer,
U deugd, uw wetenschappen,
Verhieven eerst zo zeer,
Tot lofs verheven trappen
Word gij zo afgemaald*
Dat het nauw slimmer diende*,
Ach! als u voorspoed faalt*,
Adieu dan hulp van Vrienden.

Men vindt dan nauwelijks een;
Dus* is des noods bedroeven*
Allenig de toetsteen,
Om Vrienden op te proeven*,
Dan ziet men door die bril
Hoe zij haar vriendschap mienden:*
Ach! als 't geluk niet wil,
Adieu dan hulp van Vrienden.

Dus ieder stel zijn staat,*
Zijn handel* en zijn leven,
Dat* hij na* Vrienden baat*
Geenszins behoeft te geven,*
Elk help zich zo hij mag,*
Dat 's beter op het tiende:*
Want komt gij met beklag,
Adieu dan hulp van Vrienden.


Jan Janszoon Starter (1593-1626) uit: Friesche lusthof (1621)magen = familie, verwanten
zo dat = als het
verlienden = verleende
vreemd = vervreemd
zo haast = zodra
wordt ziende = inziet, bemerkt
afgemaald = afgeschilderd
nau slimmer diende = nauwelijks erger kon
faalt = ontbeekt
dus = daarom
des noods bedroeven = de droefenis van de nood
proeven = beproeven, testen
mienden = bedoelden
stel zijn staat = stelle zijn toestand
handel = daden
dat = zodanig dat
na = naar
baat = hulp
geven na = zich bekommeren om, rekenen op
zo hij mag = zo goed hij kan
beter op het tiende = tien keer zo goed
• Speel het gedichtenspel
• Het beter op het tiende stripblad van Nederland: Zone 5300

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 21 april 2017

Willem Kloos -- twee sonnetten en twee scheldsonnetten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
wat gedichten
nieuwe biografie

Menschen zijn wijs, en met een wijs gelaat
Zeggen zij, op mij wijzend, dat 'k niet ben
Een mensch als zij, en dat 'k mij zelf niet ken,
En o, dat ik niet weet, hoe 't Leven gaat;

Dat alles, wat ik denk en doe, niet staat
In dit goed Leven, - waarom 'k mij niet wen
Aan dít en dát? - en, o, 'k geloofde hen....
Ziet, zelfde menschen, hoe 't nú met mij staat:

'k Gaf weg mijn Zelf, waar ik zoo trotsch in was,
Ik deed, wat gij mij riedt, was zoet en stil...

Toen werd ik weg-gegooid .... na korte poos:
'k Werd opgeöfferd voor een menschen-gril....

'k Herwon mijn Ik, o ja, maar dát nu was
Geen ding meer van het Leven, maar des Doods.


*


Ik zal u allen rechten, huich'lend vee,
Dat thans langs Hollands recht-gebaande straten
Loopt als een kuddetje, idioot-verwaten,
Gruwl'ke misdaad'gers, en veel volks loopt mee:

Omdat het Hollandsch Volk goed is, gelaten
Mee-gaand met elk fraai-prater, die, te-vreê,
Laaglijk, in zijn-zelfs ijdelheid, kan praten
Of hij 't geluk in pacht had en de vree

Van dit groot Volk, dat nog zich-zelf kan blijven,
Als het maar blijft over het buigend hoofd
'n Vorstin gedoogen, Wie het kan beklijven
In houw en trouw, hooglijk elkaar beloofd.
O laat elk dit met zijn bloed onderschrijven!
Zoo niet, zal niets van dit Volk overblijven.


*


Zooals daar ginds, aan stille blauwe lucht,
Zilveren-zacht, de half-ontloken maan
Bloeit als een vreemde bloesem zonder vrucht,
Wier bleeke bladen aan de kim vergaan,--
Zóó zag ik eens, in wonder-zoet genucht,
Uw half-verhulde beelt'nis voor mij staan,--
Dán, met een zachten glimlach en een zucht,
Voor mijn verwonderde oogen ónder-gaan.

Ik heb u lief, als droomen in den nacht,
Die, na een eind'loos heil van éénen stond,
Bij de eerste schemering voor immer vloôn,--

Als morgen-rood en bleeke sterren-pracht,
Iets liefs, dat men verloor en niet meer vond,
Als alles, wat héél ver is en héél schoon.


*


O kereltje in uw regen-jassen-trots,
Waarmee ge, als een barbaarsche potentaat,
Durft fiertjes stappen door de Kalverstraat,
Met houten nek en gelaat, bruut als rots,

Als waart ge een keerl, die op zijn pooten staat,
Zijn eigen, en niet bukken wil voor Gods
Geheimnis ondoorgrondbaar. - Maar gij plots
Zult merken mensch te zijn niet, surrogaat

Van het waarachtig Mensch-zijn, gij die manlijk
Wilt zijn, en toch gekund hebt met bedriegers
Te knoeien tegen mij, die 't heel plan dóórzag,

Toen 'k was ten doode ziek. O, schandlijk, schandlijk
Staan tegen Mij op, als brutale liegers,
Tegen dit mensch, die heel dit tijd-perk vóór-zag.


Willem Kloos (1859-1938)
uit: Verzen (1894)


• Speel het gedichtenspel
• Het klooste stripblad van Nederland: Zone 5300

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 19 april 2017

Henriette Roland Holst-van der Schalk -- Over rustigende vastheid die ik vond

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
iisg
schrijversprentenboek

Over rustigende vastheid die ik vond

De mensen zijn in twijfel gevangen
't gezicht van een god heeft de tijd gebleekt,
nu kom ik ze vertroosten met gezangen
van wat nooit wisselt en in niets ontbreekt.
Ik kan bemoediging zijn voor de bangen,
de klare stem die altijd rustig spreekt,
omdat mijn hart dat geen angstvallig hangen
aan wolken kent, ziet wat door wolken breekt.

Ik werd geboren met een aard die sterk
van zelf gaat naar de kern van alle zaken
maar veel stond tussen mij in en mijn werk.
Groeiende, heb ik dat opzij gezet:
het werd al lichter, alle duisters braken
en ik zag liefde als de levenswet.


Henriette Roland Holst-van der Schalk (1869-1952)
uit: Sonnetten en Verzen in Terzinen geschreven (1896)


• Speel het gedichtenspel
• Het minst rustigende stripblad van Nederland: Zone 5300

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster